CYB50 Jubileumsbok gitt ut

Dato: fredag 8. mars 2019

I anledning Cybernetisk Selskab sitt 50-års jubileum ble det publisert en bok som samlet tekster om foreningens historie.

Boken kan leses i sin helhet her.

Under er forordet av redaktør, Arne Hassel gjengitt:

Cybernetisk Selskab (CYB) er en formidabel forening på Institutt for in- formatikk (Ifi). I femti år har foreningen jobbet for å bedre forholdene for studenter, være det for dem som gikk linjen Kybernetikk eller for alle stu- denter på instituttet. Hva dette har betydd i praksis har endret seg gjennom tidene, fra å være rettet mot mer faglig og studentpolitisk innhold, til mer sosialt og kulturbyggende.

Denne boken er et forsøk på å beskrive historien til CYB, Ifi og studentmiljøet på instituttet. Hovedvekten ligger på førstnevnte: dette er tross alt CYB sin jubileumsbok, men det blir en mangelfull helhet av CYB om man ikke også inkluderer det miljøet som foreningen har vært del av.

Boken er delt i fire deler: Første delen tar for seg den overordnede historien til CYB og Ifi, og prøver å beskrive de store endringene som har skjedd, med artige anekdoter her og der. Den andre delen fokuserer på turer og arrangementer som har vært – eller har blitt – tradisjoner i CYB. I tredje del har vi tatt for oss foreninger og deler av studentmiljøet på Ifi som CYB gjerne har hatt en fot innenfor. Og i siste del har vi skrevet om personer som har hatt en ekstra betydning for CYB opp gjennom tidene, da med fokus på æresmedlemmer og sentrale skikkelser på Ifi ellers.

Ingen av disse delene er uttømmende, og det er selvfølgelig mer som har skjedd i CYB og på Ifi enn det som er beskrevet i denne boken. Noe av be- grensningen ligger i hva den kollektive hukommelsen husker. Håpet er selv- følgelig at boken skal være mest mulig etterrettelig, og i det øyemed er det også en nettside tilgjengelig, som ligger på 50.cyb.no. Vi inviterer alle til å besøke den for å gi oss beskjed om eventuelle forbedringer som kan foretas.

CYB har vært mye gjennom tidene, men uansett hva det har vært har for- eningen alltid vært et speilbilde av de aktive som har drevet den, og i kjernen av alle de historiske speilene er det en ildsjel som har brent varmt og godt. Ja, det har vært mørke tider iblant, og det vil det også være fra tid til annen fremover. Men om vi aldri glemmer den varmen som er engasjementet i CYB og på Ifi, så lever jeg i beste tro om at studentmiljøet på instituttet vil fortsette å være blant de aller beste å engasjere seg i.

Kilder