Nominér en student til ordenen

Retningslinjer for vurdering av kandidater til Ifi-ordenen

Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden, som er ordenens fulle navn, tildeles personer som belønning for utmerkede fortjenester for studentmiljøet på Institutt for informatikk (Ifi).

De som deltar i arbeidet med ordenen har som sin viktigste oppgave å finne og vurdere kandidater.

Kandidater vurderes ut fra følgende kriterier:

  • Betydningen engasjementet deres har hatt
  • Engasjementet deres har overgått det man kan forvente
  • At man også har klart å prioritere studier

Kandidater vurderes ikke ut fra følgende kriterier:

  • Antall verv eller hvor lenge man har hatt verv
  • Stilling man har hatt som betalt ansatt
  • Popularitet

En kandidat vurderes på møter hvor tidligere mottakere samles og diskuterer engasjementet man har oppfattet. Om man er i tvil om det er nok, så gjøres det en ekstra runde for å samle inn informasjon om kandidaten.

Kriterier som vektlegges

I håp om å være mest mulig åpne om vurderingsprosessen, så skriver vi her litt mer utfyllende om positive kriterier.

Betydningen engasjementet deres har hatt

Dette er det fremste kriteriet som vurderes, og er gjerne utslaggivende for tittelen som vurderes for kandidaten.

Dette kriteriet omfatter ett eller flere av punktene under:

  • Hvor mange er direkte påvirket av kandidatens arbeid? Evt kan det vises en klar dominoeffekt som har hatt stor påvirkning på studentmiljøet?
  • Er studentmiljøet blitt mer tilgjengelig gjennom kandidatens innsats?
  • Har grobunnen for ytterligere engasjement blant studentene blitt bedret gjennom kandidatens arbeid?
  • Oppfattes resultatet av arbeidet som positivt av den gjengse student?

I tilfeller hvor en kandidat sitt engasjement innbefatter både positive og negative resultater, vil man prøve å vurdere disse opp mot hverandre for å se hva som teller mest. Det skal være lov å prøve å feile mens man er student, men om feilen man gjorde var grovt uaktsomt eller gikk utover velferden til andre, så er det grunn til ekskludering av kandidaten.

Engasjementet deres har overgått det man kan forvente

Har kandidatens engasjement overgått det man kan forvente av situasjonen personen befinner seg i? (Være det som student eller ansatt.) Om engasjementet har vart over lengre tid, så teller dette også positivt. Om man har vært gjennom tøffe tider, og klart å stå i mot stormen, så anses dette aktverdig og positivt for vurderingen.

Om kandidaten har vært lønnet for det arbeidet man kan vise til, så vurderes det gjerne opp mot dette kriteriet.

At man også har klart å prioritere studier

Det er ikke uvanlig at personer gjerne fortaper seg i engasjement ved siden av studiene. Selv om det er positivt at man finner glede og motivasjon utenfor studiet, så er det viktig å huske at man tross alt er i studentmiljøet for å studere. Det vurderes derfor positivt om man kan vise til gode akademiske resultater i tillegg til arbeidet man har lagt ned i studentmiljøet. Om engasjementet man har lagt ned også har bedret den akademiske situasjonen for studentmiljøet som helhet, så teller dette ekstra positivt.

Kriterier som ikke vektlegges

På lik linje med at vi er åpne om hvilke kriterier vi vektlegger som positive for vurdering av kandidatene, mener vi at det er viktig å være åpen om hvilke kriterier man kanskje skulle tro vi vurderer men som vi ikke vektlegger.

Antall verv eller hvor lenge man har hatt verv

Et sterkt engasjement i studentmiljøet gjøres gjerne gjennom konkrete verv og arbeid i studentforeninger. Men at en kandidat kan vise til mange år og verv opp gjennom årene er ingen automatisk grunn til å motta en orden. Det viktigste er resultatene man kan vise til.

Stilling man har hatt som betalt ansatt

At man har hatt hele eller deler av sitt engasjement som betalt arbeid er ingen grunn til eksklusjon, men det stilles da sterkere krav til kandidatens engasjement, jf punktet om hva kandidaten kan vise til utover det man normalt skal kunne forvente.

Popularitet

En kandidat som har lagt ned mye innsats i et miljø tilsier gjerne at kandidaten også er populær i det samme miljø. Slik også med studentmiljøer. Men en kandidat kan også være populær av grunner som er utenfor det som er av direkte interesse for studentmiljøet, og disse vurderes ikke når man diskuterer kandidaten. Unntaket er om kandidaten gjennom sin popularitet på noe vis har trukket frem studentmiljøet og kastet et lys på det som er positivt.

Administrering og vurdering av kriteriene

Ifi-ordenen administreres av Stormester og andre mottakere av ordenen som ønsker å bidra til at ordenen fortsetter å tildeles verdige mottakere. Disse retningslinjene er et forsøk på å formalisere de hensyn og regler som man har hatt rundt vurderingsprosessen. De endres på etterhvert som man vurderer at de ikke er presise eller dekkende nok.

Disse retningslinjene deles på nettsiden slik at alle som ønsker kan gjøre seg kjent med dem, og komme med kandidater de mener tilfredsstiller kravene.

Hvordan uenighet håndteres

Om det skulle være uenighet i vurdering av kandidatene, så vil det foretas et valg blant de tilstedeværende. Om det skulle være et likt antall stemmer, så har Stormester dobbeltstemme.